Cursos da convocatoria 2022 de Xuventude Mentoring

Logotipo Programa Mentoring Galicia

A importancia da Procura Activa de Emprego radica en levar a cabo unha serie de pasos, adestrar unha serie de actitudes, interiorizar conceptos e recursos para saber manexarse e poder lograr unha óptima inserción ou reinserción laboral. Para que é importantísimo coñecer a evolución dos mercados laborais, aprender a elaborar un plan de acción para a difusión do perfil profesional e sobre todo investigar o propio perfil profesional.

Programa formativo confinanciado por:

Logotipo descrición cursos Mentoring Galicia


Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo nun 80%, con cargo ao Programa operativo de Emprego Xuvenil para o período 2014-2020, no eixe prioritario 1B, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.


Logotipo Programa Mentoring Galicia

Este curso ten como obxectivo que o alumnado identifique os criterios para ordenar e elaborar os distintos apartados do CV dacordo cos requisitos do mercado laboral e as propias competencias.

Está distribuído en tres partes nesta plataforma Moodle:

1. Uha parte en directo a modo de resumo na que se tratarán os seguintes contidos:

    • Estrutura xeral do CV.
    • Resumo dos traballos previos á realización do CV.
    • Exemplo de análise de oferta de emprego (as palabras clave).
    • Realización dun CV en Word dende cero.
    • Apartados do CV:
      • Información persoal
      • Formación académica
      • Experiencia profesional
      • Habilidades ou aptitudes
      • Idiomas
      • Informática ou ferramentas dixitais
      • Datos adicionais
    • Tipos de CV segundo o contido e a forma.
    • Visualización e comentario xeral dalgúns CV (CV cego, Europass, CV infográfico,…)

 2. Unha parte en diferido na que se desenvolven en seis módulos os contidos anteriores máis polo miúdo a través de presentacións locutadas, así como as correspondentes presentacións en PDF.

3. Información adicional de carácter voluntario para as persoas participantes sobre: plantillas, carta de presentación; modelos de CV (vídeoCV, creativos, infográficos, tradicionais, Europass, cego, etc.); a técnica do “Discurso de Ascensor” (Elevator Pitch) como recurso para a descrición do perfil profesional tanto de forma verbal coma escrita, etc.

Participa no Foro e trasládanos as túas dúbidas e comentarios!

Programa formativo confinanciado por:

Logotipo descrición cursos Mentoring Galicia


Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo nun 80%, con cargo ao Programa operativo de Emprego Xuvenil para o período 2014-2020, no eixe prioritario 1B, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.


Logotipo Programa Mentoring Galicia

Actualmente, as posibilidades da tecnoloxía son postas en práctica en múltiples accións do noso día a día e aceptadas por persoas e empresas como medio de comunicación e interacción. Neste eido, as corporacións mais adiantadas desenvolven estratexias de Nethunting o recrutamento 2.0 a través das que constitúen comunidade e captan talento na Rede.

Por extensión, as persoas candidatas, teñen unha excelente oportunidade de dialogar, de forma natural, e nun entorno neutral, e poñer en valor a súa creatividade, autoridade e competencia na súa área profesional. É nesa contorna onde pequenos detalles nos nosos perfís e presenza na Rede poden marcar a diferencia entre xerar interese ou non, por iso é relevante o coidado da nosa identidade dixital e da nosa reputación online.

Por outra banda a nosa participación no marco dixital, marca a forma na que nos relacionamos cos demais e a pegada que deixamos no marco da nosa interacción. Comprender a súa importancia e utilidade é fundamental para a nosa estratexia de procura de emprego.

Programa formativo confinanciado por:

Logotipo descrición cursos Mentoring Galicia


Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo nun 80%, con cargo ao Programa operativo de Emprego Xuvenil para o período 2014-2020, no eixe prioritario 1B, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.


Logotipo Programa Mentoring Galicia

Aunque pudiera parecer que LIDERAZGO y COMUNICACIÓN son dos materias diferentes entre sí, la realidad es que a la hora de relacionarnos con personas, la conexión entre ambas es directa y nítida. Ya sea en el momento de dinamizar alumnos (que es el caso que nos ocupa) o de cara a promover acción en otras personas (empleados, clientes, amigos, familiares…), esa comunicación con las indicaciones precisas de lo que queremos lograr, cobra más sentido si quien la promueve es una persona que viene revestida de una cierta autoridad, de un cierto liderazgo.

En este módulo vamos a sentar las bases de la comunicación eficaz, pero no podemos obviar la parte previa consistente en dotar al comunicador de un halo de prestigio que logre impacto en base a su reputación y no a la imposición formal de las directrices derivada de un cargo superior a los demás.

El módulo centrará el enfoque en la relación profesor-alumno, poniendo ejemplos muy cercanos a quien recibe esta formación en todos los casos que sea posible.

Esperamos y deseamos que sea muy provechosa para tí.

Programa formativo confinanciado por:

Logotipo descrición cursos Mentoring Galicia


Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas tituladas e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, edición 2021. Cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, nun 91,89%, con cargo ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil, para o período 2014-2020, no eixe prioritario 5, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1


Logotipo Programa Mentoring Galicia

As soft skills permiten mellorar, crecer e destacar, tanto a nivel persoal como profesional. Ademais da información técnica e profesional que apareza reflectida nos currículos, estas competencias xogan un papel verdadeiramente importante nos procesos de recrutamento e poden chegar a condicionar a decisión dos recrutadores; por iso é moi importante adestralas e traballar nelas cada día, aínda que sexa un 1% de mellora.

As Soft Skills fan referencia a aquelas competencias que dan capacidade á persoa de motivar e traballar en equipo e, tamén, nun sentido máis amplo, a aqueles trazos do carácter que fan a unha persoa. Normalmente, as Soft Skills poden dividirse en dúas grandes categorías: as habilidades interpersoais e as competencias sociais.

En moitas ocasións, as Soft Skills acaban xogando un papel realmente importante na selección de persoal. As entrevistas adoitan ser determinantes, especialmente naqueles casos nos que hai varios candidatos con habilidades e experiencia similares.

Hoxe en día as organizacións déronse conta da importancia de ter persoas cun alto desenvolvemento dos seus Soft Skills nos seus equipos, persoas capaces de achegar valor con iniciativa, actitude positiva, capacidade para traballar en equipo, liderar e resolver conflitos.

Programa formativo confinanciado por:

Logotipo descrición cursos Mentoring Galicia


Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo nun 80%, con cargo ao Programa operativo de Emprego Xuvenil para o período 2014-2020, no eixe prioritario 1B, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.


Logotipo Programa Mentoring Galicia

O autoemprego ou emprendemento achega moitas oportunidades como alternativa para incorporarse ao mercado laboral ou para ver neles a posibilidade motivadora de desenvolver por conta propia a profesión ou actividade que se desexe.

Neste curso se busca así incidir nas claves esenciais e principais a ter moi presentes no momento no que se toma a decisión de impulsar a traxectoria profesional por conta propia. Moitas son as saídas profesionais que o permiten, entre outras, arquitectura, dereito, farmacia, axencias comerciais, enxeñerías, ... polo que é preciso incidir nesta vía dentro do programa formativo voluntario de Xuventude Mentoring.

Programa formativo confinanciado por:

Logotipo descrición cursos Mentoring Galicia


Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo nun 80%, con cargo ao Programa operativo de Emprego Xuvenil para o período 2014-2020, no eixe prioritario 1B, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.


Logotipo Programa Mentoring Galicia

A contratación laboral é o marco esencial de referencia sobre a que se asentan unha serie de dereitos e obrigas tanto para a persoa contratada como para a entidade empregadora. A interacción persoa empregada - persoa empregadora atende a un conxunto de normativa que ampara e esixe a ámbalas dúas partes ao longo da súa relación.

Esa lexislación laboral, de obrigado cumprimento para as dúas partes, é o eixo central deste curso voluntario. Nel farase unha análise dos distintos contidos que se inclúen, de xeito xeral, partindo dos tipos de contratos laborais, o estatuto dos traballadores e demais normativa e casuísticas que inciden na aceptación de calquera oferta laboral e no seu desenvolvemento sucesivo.

Búscase entón transmitir e dar visibilidade un coñecemento básico e esencial do marco de referencia da contratación, dos dereitos e das obrigas laborais (polas dúas partes) e da súa interacción e evolución continua para facilitar a transición cara o emprego.

Programa formativo confinanciado por:

Logotipo descrición cursos Mentoring Galicia


Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas inscritas e beneficiarias do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo nun 80%, con cargo ao Programa operativo de Emprego Xuvenil para o período 2014-2020, no eixe prioritario 1B, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.